mapa strony * poczta
Strona główna UMP (polska)
Wrzesien 2019
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
KONTAKT
O KATEDRZE
AKTUALNOŚCI
PRACOWNICY
DYDAKTYKA
EGZAMIN
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Plan kursów 2017
Aktualności
Plan kursów 2014
Plan kursów 2015 (dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji)
Plan kursów 2016
Informacje dla lekarzy w trakcie specjalizacji
Akredytacje
KOŁO MEDYCYNY RODZINNEJ
6/6 MD


KOMUNIKAT DZIAŁU SPRAW SOCJALNYCH


I. Oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej

Regulamin ZFŚS nakłada na pracownika oraz emeryta i rencistę obowiązek wypełnienia „Oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej” do 31 marca 2016 r.
W przypadku pracownika należy zalogować się w systemie WISUS P (www.ump.edu.pl), wypełnić „Oświadczenie …” (Załącznik Nr 14), zatwierdzić, wydrukować a następnie podpisać i wysłać do Działu Spraw Socjalnych UMP, natomiast emeryci i renciści UMP zobowiązani są do złożenia „Oświadczenia …” (Załącznik Nr 15) tylko w formie papierowej w Kole Seniora.
Prosimy pamiętać, iż złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkować możliwością wystąpienia tak jak dotychczas z wnioskiem o świadczenia socjalne wypłacane w Uniwersytecie zgodnie z Regulaminem ZFŚS.

II. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku, imprez kulturalno - oświatowych i sportowo – rekreacyjnych dla pracowników.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMP uzależnia wysokość dofinansowania do wypoczynku od wysokości przychodu uzyskanego w roku 2015, przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, podanym w złożonym przez pracownika oświadczeniu.

Podstawą wypłaty środków z funduszu m.in. jest:
1) wniosek będący jednocześnie zgodą pracownika na opłacenie w całości lub w części skierowania do uniwersyteckiego ośrodka wypoczynkowego,
2) wniosek pracownika oraz dołączony do niego dowód wpłaty za wykupione wczasy
w innych instytucjach organizujących wypoczynek,
3) wniosek, będący jednoczesnym oświadczeniem pracownika o terminie wykorzystania jednorazowo urlopu wypoczynkowego w okresie co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych lub w przypadku pracownika nowozatrudnionego oraz zatrudnionego
w niepełnym etacie, ilości dni urlopu, stosownie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy, naliczanego zgodnie z Kodeksem Pracy, poświadczony przez Dział Spraw Pracowniczych, ale nie mniej niż jednorazowo 50% całego wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym roku. Wypłata dofinansowania
do wypoczynku indywidualnego może nastąpić nie wcześniej niż z pensją na miesiąc przed planowanym wykorzystaniem urlopu.
4) wniosek oraz dołączony do niego dowód wpłaty za wykupioną kolonię, półkolonię, obóz, zimowisko, wycieczkę, zajęcia sportowe połączone z nauką danej dyscypliny lub wczasy dla dziecka.
Refundacja zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, nie podlega opodatkowaniu, pod warunkiem, że wypoczynek ten jest zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk,
w tym również połączonego z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.
W związku z powyższym wymagane jest posiadanie odpowiedniego dokumentu (faktury, rachunku, dowodu wpłaty), z którego będzie wynikało co najmniej:
a) nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego wpłata została dokonana,
b) forma wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz, zimowisko – w jakim okresie),
c) imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,
d) imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
e) kwotę i datę dokonania zapłaty,
oraz zaświadczenie Kuratora Oświaty wydane organizatorowi wypoczynku zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem MEN z 21 stycznia 1997 r. DZ. U. Nr 12, poz. 67
ze zm.
Na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia z podatku od osób fizycznych.
5) wniosek oraz dołączony do niego dowód wpłaty za wykupioną imprezę kulturalno-oświatową lub sportowo-rekreacyjną.

Wszystkie sprawy związane z dofinansowaniem do wypoczynku mogą Państwo załatwić za pośrednictwem Działu Spraw Socjalnych UMP (ul. Dąbrowskiego 79, IV piętro pok. 417), wypełniając „Wniosek pracownika o wypłatę środków finansowych z ZFŚS w roku …” – Załącznik Nr 5.

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozdział VI, §8, pkt 7: „Na złożenie wniosku nauczyciele akademiccy mają termin do 10 listopada, natomiast pozostali pracownicy oraz emeryci i renciści do 10 grudnia. Brak złożenia stosownego wniosku w danym roku kalendarzowym oznacza rezygnację ze świadczenia i nie podlega wypłacie w następnym roku kalendarzowym”.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu (www.ump.edu.pl).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W załączeniu program sympozjum „Ból w chorobach narządu ruchu”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań.

Ból w chorobach narządu ruchu

Serdecznie zapraszamy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty dla lekarzy rodzinnych „Zakażenia układu oddechowego – leczenie i zapobieganie”

Szanowna Pani Doktor
Szanowny Panie Doktorze

Chciałabym serdecznie zaprosić na warsztaty dla lekarzy rodzinnych „Zakażenia układu oddechowego – leczenie i zapobieganie”, na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, metod leczenia i diagnozowania najczęściej występujących zakażeń pozaszpitalnych.

Warsztaty odbędą się 4 listopada 2015 w godzinach od 17.30 - 20.00, w sali Katedry Medycyny Rodzinnej im. Wandy Horst-Sikorskiej.
Szczegółowy program warsztatów w załączeniu.

Program warsztatów

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności.

dr n.med. Anna Wawrzyniak
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT DZIAŁU SPRAW SOCJALNYCH

Regulaminu ZFŚS nakłada na pracownika (Załącznik nr 14) obowiązek wypełnienia ,,Oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej" i przekazania go elektronicznie oraz w formie papierowej do Działu Spraw Socjalnych W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym drukiem dostępnym w systemie WISUS (http://uczelnia.ump.edu.pl), wypełnienie i przesłanie go do Działu Spraw Socjalnych do dnia 31 marca 2015r.
Z uwagi na krótki termin składania oświadczenia, prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Obowiązujący Regulamin ZFŚS znajduje się na stronie internetowej UMP w zakładce - Pracownicy -Dział Spraw Socjalnych.
Prosimy pamiętać, iż złożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkować możliwością wystąpienia tak jak dotychczas z wnioskiem o świadczenia socjalne wypłacane w Uniwersytecie zgodnie z Regulaminem.
Pełna treść komunikatu dotyczącego dofinansowania do wypoczynku indywidualnego, wczasów oraz pożyczek i zapomóg bezzwrotnych z ZFŚS znajdujące się na stronie internetowej UMP w zakładce Pracownicy - Dział Spraw Socjalnych - Komunikaty.


ONKOLOGIA – ZAPROSZENIE LEKARZY RODZINNYCH Z WIELKOPOLSKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu została partnerem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w realizacji projektu pt.:

„WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA- poprawa oraz dostosowanie diagnostyki terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki”,

objętego dofinansowaniem w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz w ramach Programu: PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Celem projektu będzie optymalizacja profilaktyki i poprawa dostępu do diagnostyki chorób nowotworowych w Wielkopolsce, zapobieganie zachorowaniom i wczesne rozpoznanie nowotworów.

Zapraszamy Lekarzy Rodzinnych z naszego województwa do udziału w projekcie. Planujemy przeprowadzenie w pierwszej połowie 2015 roku, 6. szkoleń dla Lekarzy Rodzinnych z zakresu tematyki onkologicznej oraz podstaw dermatoskopii.

W 50. praktykach lekarskich, które przyjmą zaproszenie do udziału w projekcie, zamierzamy zrekrutować 10 000 osób (średnio 200 na 1 praktykę lekarską), które będą mogły skorzystać z t.zw. „krótkiej ścieżki” diagnostyki onkologicznej wraz z dostępnością w ramach projektu, do badań dodatkowych, zgodnych z podejrzeniem rozpoznania.

Dla Lekarzy, którzy zechcą się włączyć aktywnie w realizację projektu przewidujemy wynagrodzenie.

Korzyści dla pacjentów:
 • szybszy dostęp do diagnostyki

 • porady dotyczące zdrowego stylu życia

 • nauka samokontroli piersi


 • Zainteresowanych Lekarzy z terenu Wielkopolski serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w projekcie.

  Kierownik Katedry
  Anna Posadzy-Małaczyńska


  Proszę o zgłaszanie zainteresowanych praktyk na adres Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mailto:kmr@ump.edu.pl .W tytule wiadomości proszę podać: WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA
  KONFERENCJI WZW C - LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ WOBEC WIRUSOWYCH ZAPALEŃ WĄTROBY

  W załączeniu zaproszenie - program Konferencji WZW C- Lekarz podstawowej opieki medycznej wobec wirusowych zapaleń wątroby.

  Konferencji WZW C

  Spotkanie odbędzie się w Hotelu Mercury Poznań Centrum ul. Roosevelta 20 w dniu 29 listopada 2014 roku (sobota)

  Serdecznie zapraszamy  "AKADEMICKIE DNI ONKOLOGII"

  W załączeniu zaproszenie i program konferencji "Akademickie Dni Onkologii", która odbędzie się 9 października 2014r w Poznaniu.

  Akademickie Dni Onkologiczne Program
  Zaproszenie
  Serdecznie zapraszamy

  Wprowadził : Administrator Witryny KMR.
  Zapisano : 01-03-2016 10:14
  Kalendarium