mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
UNIWERSYTET KANDYDACI STUDENCI PRACOWNICY ABSOLWENCI KONTAKT
Listopad 2020
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
STRONA GŁÓWNA
WYBORY
UNIA EUROPEJSKA
NAUKA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

PROJEKTY REALIZOWANE


"Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej" UDA-RPWP.05.01.00-30-001/15 projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Projekt pod nazwą: "Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej" ma w efekcie końcowym wpłynąć na poprawę jakości kształcenia, ale także uwzględnia standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarsko-dentystycznego. Standardy te implementują wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza-dentysty określone w przepisach Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w systemie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, gdzie nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza został położony już na etapie studiów – w szczególności poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych. Te zmiany wynikają z trendów w opiece stomatologicznej i ich wpływu na profil lekarza dentysty w przyszłości. Symulacja medyczna mimo upływu lat nadal jest innowacyjną techniką edukacyjną obecną od wielu lat na świecie i dynamicznie rozwijającą się dziedziną kształcenia w Polsce. Nowoczesne Centrum Symulacji Stomatologicznej pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych Wydziału II Lekarsko-Stomatologicznego.

Celem operacyjnym projektu jest przebudowa obiektów infrastruktury dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie budynku Collegium Stomatologicum w Poznaniu. W wyniku działań projektowych nastąpi Rozbudowa Wydziału Lekarskiego II o nowe pomieszczenia dydaktyczne, które dotychczas były użytkowane przez Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku - Wydziału Farmaceutycznego UMP. Przedmiotowym działaniom infrastrukturalnym towarzyszyć będzie wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. W wyniku realizacji działań uczelnia zakłada poprawę jakości kształcenia i warunków socjalnych studentów oraz kadry akademickiej na kierunkach studiów: lekarsko-dentystycznym, technik dentystyczny oraz kierunku zdrowie publiczne, specjalność: higiena dentystyczna. Jako cel strategiczny uczelnia stawia poprawę pozycji konkurencyjnej jednostki w regionie, a tym samym umocnienie pozycji województwa jako silnego ośrodka akademickiego. W ten sposób uczelnia przyczyni się do celów wskazanych dla działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, który zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

W ramach wyposażenia sal zostanie utworzonych 60 stanowisk pracy dla studentów:

FANTOM TYP A - Specyfikacja wyposażenia stanowiska typ A łącznie 42 szt.

1. System komunikacji pomiędzy stanowiskiem fantomowym studenta a wykładowcą
2. Unit symulacyjny (fantom)
3. Popiersie
4. Głowa fantomowa
5. Krzesełko
6. Turbina
7. Złączka turbinowa
8. Mikrosilnik
9. Kątnica przyspieszająca
10. Skaler pneumatyczny
11. System ślinociąg + ssak
12. Monitor LCD
13. System oceny preparacji

FANTOM TYP B - Specyfikacja wyposażenia stanowiska typ B łącznie 18 szt.

1. System komunikacji pomiędzy stanowiskiem fantomowym studenta a wykładowcą
2. Unit symulacyjny
3. Lampa zabiegowa
4. Krzesełko
5. Głowa fantomowa
6. Popiersie
7. Dmuchawka
8. Turbina
9. Złączka turbinowa
10. Mikrosilnik
11. Kątnica
12. Kątnica przyspieszająca
13. Skaler piezoelektryczny
14. System ślinociąg + ssak
15. Monitor LCD 17 cali
16. System oceny preparacji


W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu.

Całkowita wartość projektu: 6 555 900,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 997 500.00PLN

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na marzec 2015 r. a zakończenie finansowe na październik 2015 r.
„Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - eUczelnia” nr UDA - RPWP.02.09.02-30-002/14-00 projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Schemat II Informatyzacja szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Misją Projektu jest wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego systemu informatycznego, który będzie bazą dla docelowej infrastruktury wspierającej najważniejsze procesy Uczelni, umożliwiającego kontynuowanie jej rozwoju oraz wypełnianie statutowych zadań na najwyższym dostępnym poziomie.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi liczby e-usług i poprawienie jakości dotychczas świadczonych usług na rzecz społeczności akademickiej i obywateli, poprzez stworzenie warunków umożliwiających ich rozwój w kluczowych obszarach aktywności Uczelni. Celem operacyjnym są działania infrastrukturalne związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.

Projekt dotyczy adaptacji istniejącego obiektu w budynku Collegium Chmiela UMP na potrzeby nowej serwerowni oraz zakupie środków trwałych i licencji, celem wyposażenia nowej i dotychczas funkcjonującej serwerowni.

Planuje się także uruchomienie dwóch miejsc bezprzewodowego dostępu do Internetu z usługą eduroam. Ponadto planuje się także rozbudowę laboratoriów komputerowych na potrzeby projektów e-learningowych i modyfikacje stanowisk komputerowych służących do obsługi toku studiów.

Integralną część stanowi modernizacja i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, pod kątem aktualnych potrzeb i realizowanych zadań, zwiększenia niezawodności i poprawy efektywności, niezbędnej do świadczenia usług z zakresu e-edukacji. Działania te przyczynią się do wzrostu danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu technologii informacyjnej, które dotyczą podstawowych obszarów aktywności Uczelni w sferze zarządzania: strategicznego, taktycznego i operacyjnego.

Projekt ma charakter kompleksowy, realizowany jest zgodnie z aktualną koncepcją informatyzacji uczelni. Sposób realizacji projektu uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług oraz zapewnienia ciągłości transmisji, a także możliwość rozbudowy na inne obszary, które mogą być realizowane w przyszłości.

Lokalizacja działań inwestycyjnych będzie miała miejsce w następujących przypadkach:

1. W dotychczasowej serwerowni zlokalizowanej w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a.

2.Nowa serwerownia powstanie w budynku Collegium Chmiela Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – działania inwestycyjne będą polegały na wyposażeniu pomieszczenia na potrzeby zapasowej serwerowni UMP.

Głównym celem działań inwestycyjnych jest podniesienie poziomu niezawodności świadczonych usług, zabezpieczenie dorobku cyfrowego UMP (bazy danych), jak również bilansowanie zapotrzebowania na moc obliczeniową (load balancing serwerów). W zakres prac wchodzą: prace modernizacyjne i instalacyjne związane z przystosowaniem pomieszczenia, jak również zakup sprzętu (urządzenia sieciowe, serwery, macierze dyskowe) oraz licencje (systemy operacyjne oraz programy do wirtualizacji).

3.Uruchomienie czterech miejsc bezprzewodowego dostępu do Internetu z usługą eduroam. Planowane są miejsca między budynkami: Centrum Biologii Medycznej, Centrum Kongresowo-Dydaktycznym oraz budynkiem Stomatologii, a także obok Domu Studenckiego Aspirynka w kampusie UMP Bukowska/Przybyszewskiego, gdzie planuje się utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych dla studentów i pracowników.

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu.

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na luty 2015r. a zakończenie finansowe na czerwiec 2015r.

Całkowita wartość projektu: 3 690 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 550 000,00 PLN"Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia "Protetyka Słuchu"" UDA-RPWP.05.1.0-30-001/14

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na oferowanych dotychczas i nowo otwartym kierunku studiów 2 stopnia „Protetyka Słuchu”, nawiązującego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Bezpośrednim rezultatem będzie wzrost "liczby studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów" (48 studentów - osiągnięty 2015 r.).

Lokalizacja: Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6

Katedra: Katedra Biofizyki

Działania:
Projekt dotyczy działań inwestycyjnych polegających na przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych, celem otwarcia studiów 2 stopnia Protetyka Słuchu. Integralną część stanowi wyposażenie tychże sal w sieć LAN oraz zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwią studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla wykonywanego w przyszłości zawodu.

Pracownie dydaktyczne: dyplomowa i audiometrii obiektywnej, audiometrii , dopasowania i miernictwa, otoplastyki oraz komputerowa, będą wyposażone nie tylko w sprzęt obecnie stosowany w praktyce zawodowej, ale również w technologie dopiero wkraczające w ten obszar. Niezbędne jest bowiem wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą diagnostyki zmysłu słuchu jak również metod oceny urządzeń wspomagających słyszenie w zakresie zdecydowanie szerszym niż na studiach licencjackich.

Działania projektu spełnią oczekiwania studentów, poprawią jakość kształcenia, pozwolą zwiększyć ilość studentów na prowadzonych dotychczas i nowo otwartych kierunkach.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 06.2014r. W jej zakres wchodzą: prace budowlane w poszczególnych obiektach dydaktycznych, polegające na robotach budowlanych związanych z przebudową dotychczasowych pomieszczeń dydaktycznych i wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie okładziny ściennej do potrzeb izolacyjności akustycznej. Prace instalacyjne, w tym dotyczące istniejącej sieci wod. – kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznej i nisko-prądowej. Planuje się zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu.

Zakończenie finansowe projektu, które poprzedzi jego audyt planuje się na 10.2014r.

Całkowita wartość projektu: 1 902 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 600 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.06.2014r do 31.10.2014r

Więcej informacji


"Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu" - projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego głównym celem jest:
- rozbudowa bazy lokalowej Uniwersytetu Medycznego i wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę badawczą,
- optymalne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury Uczelni,
- zwiększenie oferty dydaktycznej i jej uelastycznienie,
- zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia.

Projekt architektoniczny przewiduje docelowo realizację trzech segmentów budynku (skrzydła A, B i C)
Powierzchnia użytkowa trzech segmentów: 15.927.90 m kw.
Wartość projektu: 67.750.209,01 PLN
Wartość dofinansowania: 52 932 247,81 PLN
Termin realizacji projektu został przedłużony do 31.01.2014 r.

Inwestycja jest oddana do użytku, w ramach zajęć dydaktycznych od początku roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzane są wykłady i seminaria dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Więcej informacji"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wartość projektu: 19 247 483,91 PLN
Współfinansowanie programu zapewnione przez Ministra Zdrowia
Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Ramy czasowe realizacji programu: 01.07.2012 r. - 31.12.2016 r.

Celem programu jest zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania choroby próchnicowej zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat. W ramach programu realizowana będzie edukacja prozdrowotna i profilaktyka stomatologiczna chorób jamy ustnej, obejmująca
także kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej u dzieci, promowania zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji.

Więcej informacjiPROJEKTY BADAWCZE realizowane w ramach programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

POMOST "Role of tumor derived exosomes (TEX) in induction of immune suppression through the adenosinergic pathway in overian cancer"
POMOST/2011-3/10

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 PLN
Część projektowa: 398 000,00 PLN
Część stypendialna: 102 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.11.2011 do 31.10.2014 r.
Laureat projektu: dr n. med. Marta Szajnik-Szczepański

TEAM "Predicting adverse clinical outcomes in patients with implanted defibrillating devices"
TEAM/2009-4/4

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Całkowita wartość projektu: 1 520 000,00 PLN
Część projektowa: 721 000,00 PLN
Część stypendialna: 799 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.03.2010r do 28.02.2014 r.
Laureat projektu: dr hab. Przemysław Guzik

WELCOME - Projekt pod nazwą "Role of KAP1 and KRAB Zinc Finger Proteins in Epignetic Mechanisms Involved in Reprogramming and Self-Renewal of Induced Pluripotent Stem cells"
WELCOME/2010-3/3

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 4 954 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.11.2010 do 30.06.2015 r.
Laureat projektu: dr n. med. Maciej Wiznerowicz

VENTURES "Opracowania pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu".
Ventures/2011-8/7

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 79 000,00 PLN
Umowa realizowana od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
Laureat projektu: Magdalena Paczkowska
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 - wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 - wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

"Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV rz soli amoniowych oraz metod ich otrzymywania"
UDA-POIG.01.03.02-30-007/10

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 116 178,00 PLN
Termin realizacji: 01.01.2011 r. do 30.06.2015 r.

"Stilbeny o wysokiej aktywności chemoprewencyjnej i cytostatycznej – wsparcie ochrony patentowej i komercjalizacja wynalazku"
UDA-POIG.01.03.02-30-080/10

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 176 770,45 PLN
Termin realizacji: 01.10.2011r do 31.03.2015 r.
Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-1200/29,30,38,44,50,56,62,68,77,78,170/13/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
14.02.2012r do 31.12.2014r
Wartość projektu : 207 950,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Ostre zespoły wieńcowe"
• " Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"
• "Nowotwory szyjki macicy"


Wprowadził : Dzial Promocji.
Zapisano : 07-10-2015 13:06
Kalendarium


Na skróty

Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.