mapa strony * poczta
English version Wersja polska

Programs in English
Sierpien 2021
NiPnWtŚrCzPtSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
DZIEKAN
PRODZIEKANI
RADA WYDZIAŁU
JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE
DZIEKANAT
AKTUALNOŚCI
DLA STUDENTÓW
STUDIA DOKTORANCKIE
STUDIA PODYPLOMOWE
STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
NOSTRYFIKACJA DYPLOMU LEKARZA
HISTORIA WYDZIAŁU

Komunikaty bieżące


GODZINY REKTORSKIE

Uprzejmie informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki ustanowił w dniu 2 listopada 2015 roku do godz. 12:00 godziny rektorskie.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o nadsyłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 roku wniosków o przyznanie Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku 2014.

Uchwała Senatu
Wzór wniosku


ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW NA UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH ORAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NAUCZANIE NA KIERUNKU LEKARSKIM

Uchwała nr 85/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do podpkt. h
lub
Załącznik nr 2 do podpkt. h

Sprawy przenosin studentów na WL I UMP prowadzi
mgr inż. Elżbieta Iwańska
tel. 61 854 62 77
egracz@ump.edu.plKONKURS WNIOSKÓW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Uchwały nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”,
OGŁASZAM
konkurs wniosków dla młodych pracowników Wydziału Lekarskiego I UMP (do 35 roku życia) oraz uczestników czteroletnich studiów doktoranckich. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2015 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową.
Informuję jednocześnie, iż najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej odbędą się 6 maja 2015 roku i 11 czerwca 2015 roku /wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych najpóźniej tydzień przed terminem posiedzenia Komisji/.

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich, którym przyznano środki na prowadzenie badań naukowych w roku 2014 do złożenia stosownych sprawozdań (załącznik nr 2) do dnia 15 maja 2015 roku. Brak sprawozdania w terminie wyklucza możliwość ubiegania się o kontynuację badań.

Załączniki:
Uchwała Senatu nr 55/2011
<13_101_wniosek_2015.docx>
Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)

Dziekan Wydziału Lekarskiego I
/-/ Prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Uprzejmie informuję, że Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za 2014 rok.

Wnioski należy składać zgodnie z regulaminem http://www.krkfis.pan.pl/index.php/pl/ do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Adres do korespondencji:
Akademia Wychowania Fizycznego
Wydział Fizjoterapii
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN

Uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się o nagrody Naukowe Wydziału Nauk medycznych PAN za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-v)

Wnioski o nagrody należy składać w Dziale Badań Naukowych w terminie do 22 maja 2015 r.

Nagrody Ministra Zdrowia

P.P.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w sprawie nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich uprzejmie proszę o nadsyłanie w terminie do 27 lutego 2015 roku wniosków o nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne w roku 2014 lub za całokształt dorobku.

Jednocześnie informuję, że na stronie UMP - Nauka->Nagrody znajduje się Rozporządzenie MNiSW w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich oraz formularze wniosków.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o:
- zapoznanie się z rozporządzeniem i zwrócenie uwagi na zasady przyznawania nagród,
- przygotowanie wniosku w wersjach papierowej oraz elektronicznej wraz z załącznikami na płycie CD.
Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.
Jednocześnie zwracam uwagę, że Uczelnia będzie mogła wysłać tylko po jednym wniosku z danej kategorii.

Dziekan Wydziału Lekarskiego I
/-/ Prof. dr hab. Ryszard MarciniakNagrody Prezesa Rady Ministrów

Wnioski o przyznanie Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne podpisane przez Dziekana, należy składać w Dziale Badań Naukowych UMP w terminie do 26.01.2015 r.więcej informacji
Zarządzenie nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia "Zasad epidemiologicznych obowiązujących studentów UMP podczas zajęć klinicznych w jednostkach szpitalnych"

Uchwała nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich, podlegającej ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [...pobierz uchwałę...]

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza III. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2014 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.

Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Michała Kleibera. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w maju lub czerwcu 2015 r.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą
elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu(regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www.pan.poznan.pl/konkurs.htm.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o nadsyłanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 roku wniosków o przyznanie Nagród Rektora dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
w roku 2013.

Uchwała nr 76/2014 Senatu
Wzór wniosku
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH) ustanowiło stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego


Stypendium jest indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną corocznie w drodze konkursu młodym pracownikom nauki (nie starszym niż 35 lat), studentom lub członkom federacji nurkowych za osiągnięcia w dziedzinie działalności związanej z szeroko rozumianą batynautyką, medycyną podwodną i techniką hiperbaryczną.

W roku 2014 wysokość stypendium ustalono na 3000,00 zł; kwota ta będzie wypłacona jednorazowo w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników i po wręczeniu pamiątkowej statuetki podczas inauguracji dorocznej konferencji Towarzystwa w listopadzie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września br.

Regulamin Stypendium Naukowego im. Antoniego Dębskiego tutaj
Uwaga Doktoranci!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Otwarte drzwi”, którego celem jest zachęcenie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały ocenę bardzo dobrą. Laureatom są przyznawane nagrody finansowe – szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie Funduszu – www.pefron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

Poznań, 28 kwietnia 2014 roku

Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w PoznaniuSzanowni Państwo,

W nawiązaniu do Uchwały nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”,
OGŁASZAM

konkurs wniosków dla młodych pracowników Wydziału Lekarskiego I UMP (do 35 roku życia) oraz uczestników czteroletnich studiów doktoranckich. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2014 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową.
Informuję jednocześnie, iż najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej odbędą się 8 maja 2014 roku i 12 czerwca 2014 roku /wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych najpóźniej tydzień przed terminem posiedzenia Komisji/.
Jednocześnie uprzejmie proszę wszystkich młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano środki na prowadzenie badań naukowych w roku 2013, o obowiązku złożenia stosownych sprawozdań (załącznik nr 2) do dnia 20 maja 2014 roku. Brak sprawozdania w terminie wyklucza możliwość ubiegania się o kontynuację badań.

W załączeniu:
1. Uchwała 55/2011 Senatu UMP
2. Wzór wniosku
3. Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)

Z wyrazami szacunku
Dziekan
Wydziału Lekarskiego I

/-/Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Uchwała Senatu nr 55/2011
Wzór wniosku(załącznik nr 1)
Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)
DWLI/1166/2014 Poznań, 25 kwietnia 2014 rokuKierownicy Katedr, Klinik i Zakładów
Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w PoznaniuSzanowni Państwo,

W nawiązaniu do Uchwały nr 55/2011 Senatu UMP z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia „Kryteriów rozdziału środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym”,
OGŁASZAM
konkurs wniosków dla młodych pracowników Wydziału Lekarskiego I UMP (do 35 roku życia) oraz uczestników czteroletnich studiów doktoranckich. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2014 roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I UMP, ul. Fredry 10, pok. 019. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową.
Informuję jednocześnie, iż najbliższe posiedzenia Komisji Bioetycznej odbędą się 8 maja 2014 roku i 12 czerwca 2014 roku /wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych najpóźniej tydzień przed terminem posiedzenia Komisji/.
Jednocześnie uprzejmie proszę wszystkich młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano środki na prowadzenie badań naukowych w roku 2013, o obowiązku złożenia stosownych sprawozdań (załącznik nr 2) do dnia 20 maja 2014 roku. Brak sprawozdania w terminie wyklucza możliwość ubiegania się o kontynuację badań.

W załączeniu:
1.Uchwała 55/2011 Senatu UMP
2.Wzór wniosku (załącznik nr 1)
3. Wzór sprawozdania (załącznik nr 2)

Z wyrazami szacunku

Dziekan
Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma Pana Prorektora ds. Studenckich Prof. dr hab. Edmunda Grześkowiaka z dnia 25 marca 2014 roku, uprzejmie proszę o zgłoszenie w terminie do 15 kwietnia 2014 roku propozycji wniosków o przyznanie Nagrody im. Władysława Biegańskiego I i II stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

W roku akademickim przyznaje się nie więcej niż trzy nagrody.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

- imię i nazwisko zgłoszonego nauczyciela akademickiego lub pracownika szpitala klinicznego z określeniem tytułu i stopnia naukowego oraz stanowiska zajmowanego w Uczelni lub szpitalu klinicznym, okresu zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu lub szpitalu klinicznym oraz okresu wykonywania funkcji nauczyciela akademickiego,
- dokładną charakterystykę osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych kandydata.


W N I O S K I proszę składać w:
Dziekanacie Wydziału Lekarskiego I
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, ul. Fredry 10 p. nr 019

W załączeniu Regulamin Nagrody im. Władysława Biegańskiego.

Regulamin

z wyrazami szacunku

D z i e k a n
Wydziału Lekarskiego I

/-/Prof. dr hab. Ryszard Marciniak


Wprowadził : Wydzial Lekarski I.
Zapisano : 30-10-2015 14:25
Kalendarium


Na skróty

                    
Witryny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykorzystują mechanizm plików cookies. Stosujemy je celem zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów. Dowiedz się więcej >>.